9.3.1 Nieuw strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan 2015-2019 is vastgesteld in december 2014. In het eerste kwartaal van 2015 is dit plan doorvertaald in de schoolplannen en de schoolontwikkelplannen (de jaarplannen) van elke school, en in het bovenschoolse jaarplan. Op deze manier werken we op schoolniveau en  bovenschools in de richting van onze strategische doelen, waardoor we samen een krachtige beweging in de ontwikkeling van het onderwijs van de toekomst op gang houden.
De ontvlechting van de cluster 2 scholen en de toekomstige samenwerking met Kopwerk hebben een grote impact gehad op het nieuwe strategische beleid van Surplus.

9.3.2 Sluiting De Dentele

Het bestuur had de intentie om De Dentele in Westerland in 2017 te fuseren met obs De Kei in Hippolytushoef. De instroom van kleuters was vanaf 2015 te laag om de school zelfstandig te laten voortbestaan. Het plan was om voorafgaand aan de fusie de kleuters van De Dentele alvast op De Kei in te schrijven. Een flinke groep ouders was niet bereid om de school zonder kleuterbouw geleidelijk af te bouwen, en koos direct voor een andere school in het dorp. Daardoor werd het fusieplan achterhaald en restte Surplus niets anders dan het vervroegd sluiten van de school per 1 augustus 2015. De leerkrachten van De Dentele zijn op andere Surplus-scholen geplaatst. Het proces is op verzoek van de Raad van Toezicht door een externe onderzoeker geëvalueerd en de aanbevelingen van de onderzoeker over verbeteringen in het communicatieproces zijn verwerkt in het Draaiboek Fusie dat in alle voorkomende gevallen wordt gehanteerd.

9.3.3 Fusie De Boet en De Keerkring

De fusie tussen obs De Boet in ’t Veld en obs De Keerkring in Schagen was voorzien voor 2016. In goed overleg met de ouders is besloten deze een jaar te vervroegen. Dit was een intensieve klus voor teams, de intern begeleiders en de betrokken directeuren. Ongeveer 60% van de leerlingen, twee leerkrachten en één onderwijsassistent zijn meegegaan naar De Keerkring.

9.3.4 Fusie Oude Niedorp en De Snip

De fusie tussen obs Oude Niedorp en obs De Snip in Nieuwe Niedorp zat al enkele jaren in de pen, en was gepland op het moment dat het gerenoveerde Snip gebouw zou worden opgeleverd. Door vertraging in het verbouwingsproces bleek dit tijdpad niet haalbaar. In Oude Niedorp was de instroom te gering om de school nog langer open te houden. Bovendien waren de teams klaar voor de samenvoeging. De fusie is geëffectueerd per 1 augustus 2015. De vernieuwde Snip is opgeleverd in februari 2016.

9.3.5 Fusie Bijenkorf en Zandhope

De sluiting van obs De Bijenkorf in Oudesluis is voorbereid in 2014. De ouders hadden voor basisschool Zandhope als fusiepartner gekozen, omdat zij vonden dat het onderwijs het beste aansloot bij het onderwijs van De Bijenkorf en omdat de route naar deze school vanuit Oudesluis geschikt is. Ouders en kinderen zijn goed voorbereid op de overgang naar de nieuwe school. De leerkrachten en de meeste kinderen zijn meegegaan naar basisschool Zandhope per 1-8-2015.

9.3.6 Succesvol met subsidies

Het verkrijgen van subsidies is geen doel op zich. De besteding van verkregen subsidiegelden moeten rechtstreeks ten goede komen aan het verbeteren van het onderwijs. De in 2015 verkregen subsidies onderschrijven dit..
In 2015 is aan Surplus een totaal van € 83.000,- bovenschoolse subsidies toegewezen (subsidie Wetenschap en Techniek). Aan een groot deel van deze gelden is een project gekoppeld dat direct leidt tot innovatie van het onderwijs. Hiervan is de duurzaamheidssubsidie van € 1000,- per school een onderdeel, beschikbaar gesteld door Platform Betatechniek. Deze is door bijna 100% van de Surplusscholen verkregen. Dit maakt Surplus, op dit terrein, tot een unieke stichting.
Ook op schoolniveau zijn subsidies en fondsen verkregen. Dit valt terug te lezen in de jaarverslagen van de desbetreffende Surplusscholen.

9.3.7 Viertaal

De ontvlechting van cluster 2 scholen so Burgemeester de Wilde en vso Hendrik Mol en hun overgang naar de nieuwe Stichting Viertaal was per 1-8-2015 een feit. Meer informatie leest u bij het doel ‘voormalig 7.5’.