AB

Ambulante begeleiding

ABU

Algemene Bond Uitzendondernemingen

adv

Arbeidsduurverkorting

Ambulante begeleiding

Deskundige op het terrein van ondersteuning van leraren en leerlingen
die in de reguliere school het onderwijs volgt.

Anw

Algemene nabestaandenwet

AOb

Algemene Onderwijsbond

AOW

Algemene ouderdomswet

ARBO

Arbeidsomstandigheden

ATW

Arbeidstijdenwet

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Bao

Basisonderwijs

bbl

beroepsbegeleidende leerweg

BeZaVa

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BRIN nummer

Basisregistratie instellingen

BSN

Burgerservicenummer

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBP

College bescherming persoonsgegevens

Cluster 1

Scholen voor blinden en slechtzienden

Cluster 2

Scholen voor kinderen met ernstige communicatieproblemen (ESM)

Cluster 3

Scholen voor verstandelijke handicap/ ernstige motorische problemen

Cluster 4

Scholen voor leerlingen met gedragsproblematiek

Clusterindicatie

Bepalen in welke clusterschool een kind geplaatst moet worden

CUMI

Culturele minderheid

cvb

College van bestuur

CvB

Commissie van Begeleiding: een groep deskundigen die leraren
en AB'ers ondersteuning kunnen bieden bij het opstellen van een HP.
Tevens kunnen zij onderzoekswerkzaamheden verrichten
t.b.v.  de (her)indicatiestelling

Cvl

Commissie voor de Indicatiestelling: door deze commissie wordt
voor een leerling de clusterindicatiestelling bepaald. De CvI beschikt ook over de toewijzing van Ambulante zorg & Rugzak.

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ESM

Ernstige spraak-/taalproblemen

EU

Europese Unie

FPU

Flexibel pensioen en uittreden

Fte

Fulltime equivalent

GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, conform de Wet Medezeggenschap Scholen

GPL

Gemiddelde personele basisbekostiging /gemiddelde personeelslast.

hbo

hoger beroepsonderwijs

IB

Intern Begeleider

IBL

Intensief begeleide leerlingen

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

IPB

Integraal Personeelsbeleidsplan

IVA

Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

JGZ

Jeugd Gezondheidszorg

KvK

Kamer van Koophandel

LG

Lichamelijk gehandicapte leerlingen

LIO

Leraar in Opleiding

LZ(K)

Langdurig zieke leerlingen

Managementstatuut

het statuut dat de werkverhouding en bevoegdheden regelt tussen het cvb
en de leiding van de scholen die onder zijn verantwoordelijkheid ressorteren

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MG

Meervoudig gehandicapte leerlingen

mkb

midden- en kleinbedrijf

MR

Medezeggenschapsraad

NSO

Naschoolse Opvang

OC

Orthopedagogisch Centrum

OCW

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

OOGO

Op Overeenstemming Gericht Overleg

PGB

Persoons Gebonden Budget

PO

Primair Onderwijs

RAB

Rugzak Ambulant Begeleid

REC

Regionale Expertisecentra

RI&E

Risico-Inventarisatie en –Evaluatie

ROC

Regionaal Opleidingen Centrum

Rvt

Raad van toezicht: het toezichthoudende orgaan van de stichting,
dat namens de samenleving toezicht houdt op het cvb,
als werkgever van het cvb optreedt en het cvb met raad ter zijde staat.

SH

Slecht horend

SNA

Stichting Normering Arbeid

SSKNH

Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland, voorheen

Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp; hiermee vormt Surplus
een personele unie

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SWV

Samenwerkingsverband

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemedersverzekeringen

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VAR

Verklaring arbeidsrelatie

VIA

Verwijzing Indicatie en Advies Amsterdam

VO

Voortgezet Onderwijs

VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Waa

Wet aanpassing arbeidsduur

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wbp

Wet bescherming persoonsgegegevens

WEC

Wet op de Expertise Centra

WED

Wet op de economische delicten

Wet Wajong

Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WGA

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WKR

Werkkostenregeling

WMCO

Wet melding collectief ontslag

Wmk

Wet op de medische keuringen

WMS

Wet Medezeggenschap Scholen

wo

Wetenschappelijk onderwijs

WPO

Wet op het Primair Onderwijs, Wet op de expertisecentra casu quo
wetgeving ten aanzien van het onderwijs die in aanvulling daarop
of in de plaats van op enig moment gaat gelden en van toepassing is
op de door de stichting in stand gehouden scholen.

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

wuo

winst uit onderneming

WVA

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen

WW

Werkloosheidswet

ZMOK

Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen

ZW

Ziektewet

zzp'er

zelfstandige zonder personeel