Brede school Sint Maartensbrug
Begin 2015 is de aanbesteding voor het nieuwe gebouw voor obs De Brug afgerond. Het plan was realiseerbaar met het beschikbare budget. In het voorjaar is de eerste paal geslagen. Het gebouw is in januari 2016 opgeleverd. De verhuizing vond in de voorjaarsvakantie plaats.
De klaslokalen in het nieuwe gebouw zijn gegroepeerd rondom de gemeenschappelijke ruimte en het speellokaal; dit levert een compacte maar toch ruime school op. De straat en nabijgelegen parkeerplaats zijn onderhanden genomen door de gemeente zodat de school in een compleet vernieuwde omgeving kon starten.
Naast obs De Brug maken ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang gebruik van het gebouw.

Renovatie en uitbreiding obs De Snip
De renovatie en uitbreiding van De Snip heeft behoorlijk vertraging opgelopen tijdens de contractvorming. In april 2015 is de eerste steen gelegd. De bouwwerkzaamheden zijn daarna voorspoedig verlopen. De oplevering van de gerenoveerde school is uiteindelijk verschoven van zomer 2015 naar winter 2016. De leerlingen en medewerkers konden in de voorjaarsvakantie van 2016 weer terugkeren naar hun gebouw.
Tijdens de bouw is het plan ontstaan om het achterliggende voormalige kinderopvang-gebouw te gebruiken zodat bij De Snip een kindcentrum kan ontstaan. Dit bijgebouw is uiteindelijk aangekocht door een particuliere belegger en Surplus huurt nu deze ruimte. Hierin zijn twee groepen van De Snip en de peuterspeelzaal ondergebracht. Het noodlokaal is verwijderd.
Naast De Snip is een nieuwe gymzaal verrezen. Deze is gebouwd door de stichting die de gymzaal beheert.

Onderwijskundige vernieuwing sbao De Tender
Op De Tender zijn met de onderwijskundige vernieuwingsgelden extra spreekkamers gemaakt en zijn de gemeenschappelijke ruimte (de kuil) en de keuken geschikt gemaakt voor het onderwijs.

Brede school Slootdorp
De gemeente en de provincie hebben de locatie bij de sportvelden in Slootdorp goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe (brede) school in Slootdorp waarin abbs De Meertuin zal worden ondergebracht. De provincie heeft wel een aantal voorwaarden gesteld maar deze vormen geen belemmering voor de uitwerking van de plannen.
De Meertuin en Surplus willen van de nieuwe school een kindcentrum maken zodat faciliteiten als kinderopvang en onderwijs onder één dak komen. Hiervoor is extra ruimte nodig die niet in het bouwbudget zit. Surplus is verschillende mogelijkheden aan het onderzoeken om de extra vierkante meters te kunnen realiseren. Indien er geen oplossing wordt gevonden worden alleen de school en de gymzaal gebouwd.

Brede school Hippolytushoef
De locatie voor de nieuwe brede school Hippolytushoef is nog niet definitief. Het voornemen was om de beoogde locatie aan de Irisstraat te ontsluiten met een nieuwe weg buiten het dorp om, om de verkeersdruk in de wijk te verlagen. De provincie geeft echter geen toestemming voor de aanleg van de weg. Op dit moment worden alle alternatieve locaties door de gemeente opnieuw tegen het licht gehouden.

Noodlokaal abbs De Meertuin
Om alle leerlingen van De Meertuin na de fusie tussen abbs De Regenboog en pcbs De Zaaier te kunnen huisvesten in het gebouw van de voormalige Regenboog, is het noodlokaal van de voormalige Zaaier verplaatst naar De Meertuin. Bij de start van schooljaar 2015-2016 kon het lokaal in gebruik worden genomen.