Staat van baten en lasten Stichting Surplus over 2015 en vergelijkende cijfers 2014

2015

Begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

25.997.965

25.395.104

28.147.037

3.2

Overige overheidsbijdragen

245.540

123.000

580.738

3.5

Overige baten

699.731

127.000

504.187

Totaal baten

26.943.236

25.645.104

29.231.962

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

21.740.604

21.025.453

24.676.967

4.2

Afschrijvingen

725.398

729.014

773.067

4.3

Huisvestingslasten

2.159.449

2.125.033

1.868.871

4.4

Overige lasten

2.018.348

2.012.850

2.303.424

Totaal lasten

26.643.799

25.892.350

29.622.329

Saldo baten en lasten

299.437

-247.246

-390.367

5

Financiële baten en lasten

Resultaat

49.259

32.000

88.103

Totaal resultaat

348.696

-215.246

-302.264