GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2015 EN 31-12-2014

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

1

Activa

Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

3.259.806

4.075.398

Totaal vaste activa

3.259.806

4.075.398

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

2.013.637

1.917.132

1.7

Liquide middelen

7.139.662

6.500.722

Totaal vlottende activa

9.153.299

8.417.854

Totaal activa

12.413.105

12.493.252

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

6.760.581

7.110.168

2.3

Voorzieningen

2.314.816

2.343.489

2.4

Kortlopende schulden

3.337.708

3.039.595

Totaal passiva

12.413.105

12.493.252