Balans Stichting Surplus per 31-12-2015 en 31-12-2014 (na resultaatbestemming)

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

1

Activa

Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

3.176.248

3.980.969

Totaal vaste activa

3.176.248

3.980.969

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.958.732

1.850.112

1.7

Liquide middelen

6.877.004

6.398.045

Totaal vlottende activa

8.835.736

8.248.157

Totaal activa

12.011.984

12.229.126

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

6.489.806

6.973.829

2.3

Voorzieningen

2.244.640

2.294.590

2.4

Kortlopende schulden

3.277.538

2.960.707

Totaal passiva

12.011.984

12.229.126