Voortgang doelen

Gerealiseerd30 %
Gedeeltelijk gerealiseerd70 %
Binnen begroting90 %

Regionale verankering

Voormalig speerpunt 7 – regionale verankering - 2011-2015

Alle scholen hebben lokale partners gekozen en er is met hen een convenant over de doelen en aanpak van de samenwerking.
De schoolgebouwen vervullen een brede functie in de wijk en worden gebruikt door organisaties die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de wijk.
De brede scholen hebben een organisatorisch sluitend arrangement met als uitgangspunten de vraag van ouders en kinderen. Het aanbod op het gebied van sport, techniek en cultuur van po en bso is op elkaar afgestemd, en dat leidt tot onderlinge versterking.

Evaluatie speerpunt 7 vorige planperiode

We zijn flink op weg in het maken van sterke regionale verbindingen.Vanuit het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland wordt een dekkend aanbod aan reguliere en speciale voorzieningen gerealiseerd, met integrale kindcentra in Schagen, Den Helder en op Texel, die nauw samenwerken en expertise delen. Met de voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs wordt een doorgaande lijn gerealiseerd. Met Kopwerk wordt een stelsel van goede, levensvatbare en stabiele scholen gecreëerd. Daarvoor wordt een bestuurlijke verbinding gemaakt die stapsgewijs wordt opgebouwd. Maar ook buiten het onderwijs wordt er synergie gezocht. In open scholen is ook inbreng vanuit het regionale bedrijfsleven en vanuit de maatschappelijke organisaties. En in elk dorp werken onderwijs, sport- en cultuurorganisaties gestructureerd samen.   

Nieuw speerpunt 7 - regionale verankering – 2015-2019

De verbinding van onderwijs en opvoeding is gericht op Surplus als open organisatie, die kansen benut om – ondanks de krimp - een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de lucht te houden. En als een organisatie die zorgt dat deze scholen verbindingen kunnen aangaan met bedrijfsleven, sport- en cultuurinstellingen, en die ervoor zorgt om samen met de kinderopvang de leeromgeving te verrijken.

  • Voormalige doelen (2011 – juli 2015)

  • Nieuwe doelen (augustus 2015 – 2019)