GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015

Begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

26.961.444

26.290.000

28.921.104

3.2

Overige overheidsbijdragen

245.586

123.000

589.522

3.5

Overige baten

707.123

127.000

505.217

Totaal baten

27.914.153

26.540.000

30.015.843

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

22.422.556

21.751.000

25.328.467

4.2

Afschrijvingen

747.772

750.000

791.823

4.3

Huisvestingslasten

2.240.862

2.178.000

1.918.010

4.4

Overige lasten

2.071.524

2.057.000

2.365.751

Totaal lasten

27.482.714

26.736.000

30.404.051

Saldo baten en lasten

431.439

-196.000

-388.208

5

Financiële baten en lasten

Resultaat

51.693

32.000

92.265

Totaal resultaat

483.132

-164.000

-295.943