Realisatie

Begroting

Verschil tov

Verschil

Realisatie

Bedragen x € 1.000

2015

2015

begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

%

EUR

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

25.998

25.395

603

2%

28.147

3.2

Overige overheidsbijdragen

245

123

122

99%

581

3.5

Overige baten

700

127

573

451%

504

Totaal baten

26.943

25.645

1.298

5%

29.232

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

21.741

21.025

716

3%

24.677

4.2

Afschrijvingen

725

729

-4

-1%

773

4.3

Huisvestingslasten

2.159

2.125

34

2%

1.869

4.4

Overige lasten

2.018

2.013

5

0%

2.303

Totaal lasten

26.643

25.892

751

3%

29.622

Saldo baten en lasten

300

-247

547

-221%

-390

5

Financiële baten en lasten

Resultaat

49

32

17

53%

88

Totaal resultaat

349

-215

564

-262%

-302

Algemeen
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van het enkelvoudige resultaat van Stichting Surplus. Afwijkingen in bovenstaande enkelvoudige staat van baten en lasten zijn veelal overeenkomstig de analyse van het geconsolideerde resultaat. Wij volstaan hier dan ook met een analyse op hoofdlijnen, waarbij wordt gerefereerd aan de analyse van het geconsolideerde resultaat. De verschillen tussen de analyse van het geconsolideerde en enkelvoudige resultaat zijn in zijn geheel te wijten aan het resultaat van SSKNH. De verschillen die het gevolg zijn van het resultaat van SSKNH zullen nader worden toegelicht.

rubriek 3 Baten
Het verschil in baten is te verklaren doordat de Rijksbijdrage hoger is, o.a. door de aanpassing van de omvang van de fusiefaciliteiten en het opnemen van de Herfst Akkoord-middelen in de lumpsum en hogere ontvangsten voor zorgarrangementen.

rubriek 4.1 Personeelslasten
De personele lasten zijn al grotendeels bij de geconsolideerde jaarrekening verklaard. Hoewel er toch extra is ingezet wegens zorgleerlingen en de fusie met pcbs De Zaaier, was er meer in de begroting opgenomen voor fusiekosten. Achteraf is het meegevallen. Overigens zijn de medewerkers vanuit Stichting Kopwerk gedetacheerd aan SSKNH.

rubriek 4.2 Afschrijvingen
De afschrijvingen van Stichting Slootdorp zijn € 2.000 toegenomen ten opzichte van de begroting doordat nieuwe investeringen niet mee zijn genomen in de begroting en door de overname van activa van De Zaaier. Bij het opmaken van de begroting waren deze kosten nog niet bekend.

rubriek 4.3 Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 30.000 hoger dan begroot, wegens hogere schoonmaakkosten, een hogere dotatie aan de voorziening onderhoud door het uitstellen van de nieuwbouw, de kosten voor het verplaatsen van het noodlokaal en hogere energielasten.

rubriek 4.4 Overige lasten
Deze post is ongeveer € 9.000 hoger dan begroot door hogere uitgaven voor leermiddelen en licenties.