Voortgang doelen

Gerealiseerd25 %
Gedeeltelijk gerealiseerd75 %
Binnen begroting100 %

Partnerschap met ouders

Voormalig speerpunt 6 – partnerschap met ouders - 2011-2015

In de schoolwerkplannen is beschreven wat de school verwacht van de ouders, hoe de dialoog met de ouders wordt gevoerd en op welke wijze de school het partnerschap van ouders en leerkrachten vormgeeft en borgt. De ouderbetrokkenheid wordt gericht op het welbevinden van het kind en op de kwaliteit en maximale opbrengst van het onderwijs voor het kind.
Ouders hebben rechtstreeks inzage in de leerresultaten van hun kinderen.
Informatie van ouders over schoolzaken verloopt voor 75% digitaal.
Het  elektronisch dossier met de leerresultaten wordt gefaciliteerd.

Evaluatie speerpunt 6 vorige planperiode

We onderscheiden drie niveaus van partnerschap met ouders: oriëntatie op partnerschap , voorbereiding van partnerschap en partnerschap in de praktijk. Elke school werkt aan pedagogisch en didactisch partnerschap met ouders op zijn niveau op de thema’s ‘ondersteunen van het leren’, ‘samen opvoeden’ en ‘communicatie over de ontwikkeling van het kind’. We realiseren ons dat de school maar één plek is waar de kinderen leren. In de komende periode willen we bereiken dat de ouders (weten wat zij) concreet kunnen bijdragen aan het bereiken van de leerdoelen van het onderwijsprogramma en de dag-arrangementen, en dat zij ook worden uitgenodigd en ondersteund om deze bijdrage binnen en buiten de school te leveren. Ons doel is dat van ieder kind een ouder of verzorger actief bij de school en/of het leren van zijn kind is betrokken, in welke vorm dan ook.

Nieuw speerpunt 6 - partnerschap met ouders - 2015-2019

Dit speerpunt is nu gericht op het verbinden van de leeromgeving binnen de school met de leeromgeving buiten, vanuit de wetenschap dat kinderen buiten zeker zo veel leren als binnen en dat de betrokkenheid van ouders thuis bij het leren van kinderen voor een spectaculaire verbetering kan zorgen van de leeropbrengsten en het leerplezier. Een consistente doorgaande lijn in inhoud en in pedagogische benadering werkt daarin versterkend.

  • Voormalige doelen (2011 – juli 2015)

  • Nieuwe doelen (augustus 2015 – 2019)