Baten

2015

Begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdrage OCW

20.465.248

24.733.763

24.540.750

Geoormerkte OCW-subsidies

-

-

-

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

536.962

-14.206

564.514

Overige

-

-

-

3.1.2

Overige subsidies OCW

536.962

-14.206

564.514

3.1.3

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV

4.995.755

675.547

3.041.773

Totaal rijksbijdragen

25.997.965

25.395.104

28.147.037

3.2 Overige overheidsbijdragen

Bruidsschat

-

-

-

Onderwijsbegeleidingsdienst

-

-

-

Loonsubsidie

33.646

23.000

33.646

Klokuren vergoeding

30.479

15.000

35.699

Overige

162.573

-

31.526

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

226.698

38.000

100.871

Vervangingsfonds

5.420

-

11.425

Weer Samen Naar School

-

-

410.590

Inkomsten REC

658

-

57.852

Overige

12.764

85.000

-

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

18.842

85.000

479.867

Totaal overige overheidsbijdragen

245.540

123.000

580.738

3.5 Overige baten

3.5.1

Verhuur

203.788

50.000

94.498

3.5.2

Detachering personeel

184.926

50.000

284.919

3.5.3

Schenking

1.000

-

3.543

3.5.4

Sponsoring

-

-

-

3.5.5

Ouderbijdragen

14.579

10.000

15.462

3.5.6

Overige

295.438

17.000

105.765

Totaal overige baten

699.731

127.000

504.187

Lasten

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen

15.679.676

14.630.100

17.882.186

Sociale lasten

2.192.264

2.187.201

2.467.790

Premies Participatiefonds

661.036

706.634

639.922

Premies Vervangsfonds

495.406

471.089

1.043.025

Pensioenpremies

1.945.759

2.194.515

2.553.122

4.1.1

Lonen en salarissen

20.974.141

20.189.539

24.586.045

Dotaties personele voorzieningen

175.018

37.000

28.169

Personeel niet in loondienst

-

-

1.411

Arbokosten

98.169

105.000

134.679

Kantinekosten

27.750

31.900

38.723

Wervingskosten personeel

10.129

10.000

2.767

Kosten ingehuurd schoolpersoneel

86.164

29.131

141.404

SWV/Rugzak-leerling/WSNS

486.947

-

339.465

Kosten symbiose onderwijs

-

10.000

32.739

Kosten scholing en studiedagen (excl.OBD)

349.966

349.150

360.603

Kosten scholing/begeleiding OBD

192.658

150.000

170.853

Uitputting OBD gemeente deel

-

-

-

Kosten lief en leed (intern)

22.156

29.750

37.778

Overige

-220.188

83.983

-165.388

4.1.2

Overige personele lasten

1.228.769

835.914

1.123.203

Vergoedingen Participatiefonds

-

-

-

Vergoedingen Vervangingsfonds

302.939

-

746.247

Overige

159.367

-

286.034

4.1.3

Af: Uitkeringen

462.306

-

1.032.281

Totaal personeelslasten

21.740.604

21.025.453

24.676.967

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen

60.233

-

51.254

Inventaris en apparatuur

662.659

729.014

718.073

Andere vaste bedrijfsmiddelen

2.506

-

3.740

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa

725.398

729.014

773.067

4.3 Huisvestingslasten

2015

Begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

4.3.1

Huur

333.857

210.000

212.816

4.3.2

Verzekeringen

-

-

-

4.3.3

Onderhoud

100.661

58.800

77.178

4.3.4

Energie en water

424.965

511.015

448.855

4.3.5

Schoonmaakkosten

720.438

600.345

670.129

4.3.6

Heffingen

26.413

36.340

35.054

Afvalverwijdering

27.864

44.300

27.301

Kosten valsmeldingen beveiliging

6.986

15.900

6.479

Tuinonderhoud

8.212

4.200

22.948

Jaarlijkse contractwerkzaamheden

58.916

41.000

70.268

Overige huisvestingslasten

154.766

4.500

-40.524

4.3.7

Overige

256.744

109.900

86.472

4.3.8

Dotatie voorziening onderhoud

296.371

598.633

338.367

Totaal huisvestingslasten

2.159.449

2.125.033

1.868.871

4.4 Overige lasten

2015

Begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

Administratiekantoor

323.721

300.000

356.949

Accountant

30.967

30.000

31.685

Juridische adviezen

14.731

15.000

34.696

Deskundigen adviezen overige

301.044

232.080

288.875

Kosten onderwijs geschillen

5.299

10.500

15.680

Planmatig onderhoudsbeheer

4.326

5.000

748

Kantoorbenodigdheden

15.372

15.350

30.074

Drukwerk

21.553

29.750

25.739

Telecommunicatiekosten

90.511

96.000

98.544

Porti en verzendkosten

12.502

15.460

14.228

Overige

-55.440

-

103.687

4.4.1

Administratie- / beheerslasten

764.586

749.140

1.000.905

Kosten netwerkbeheer

61.736

107.000

100.351

Onderhoud inventaris & apparatuur

3.455

15.850

15.184

Lease inventaris & apparatuur

-

-

-

ICT-hardware < € 1.000

33.637

27.350

52.943

ICT-Software < € 1.000 (geen OLP)

2.458

24.150

723

Bouw/beheer website-intranet

34.990

68.108

44.960

136.276

242.458

214.161

Onderwijsleerpakket methode (OLP)

91.069

170.000

78.855

Onderwijsleerpakket verbruik (OLP)

220.755

196.200

257.523

SWV/Leermiddelen rugzak-leerling /WSNS

7.619

30.797

23.323

Repro/drukwerk leermiddelen

146.939

137.300

150.173

Kosten beheer/licenties leermiddelen OLP

212.359

144.000

168.221

678.741

678.297

678.095

Bibliotheek/documentatiecentrum

21.218

25.525

23.282

Toetsen en testen

34.839

40.700

41.851

Culturele activiteiten

31.460

44.150

29.669

Schoolreisjes/excursies

10.103

10.030

17.512

Sportdag/vieringen

12.985

6.370

11.992

Aanschaf klein inventaris < € 1.000

34.655

24.950

39.791

Kosten zorgonderzoek leerlingen (incl. inhuur 3e)

570

7.775

1.648

Doorvergoeding gedetacheerde leerlingen

-

21.000

-

TSO kosten

11.340

57.565

3.564

BSO kosten

-

-

-

Overige lasten

-

-

-

157.170

238.065

169.309

4.4.2

Inventaris / apparatuur / leermiddelen

972.187

1.158.820

1.061.565

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

-

-

-

Contrib/abonnementen & vakliteratuur

29.928

25.500

42.227

Contributies bestuurlijke organisaties

38.425

49.041

39.294

Verzekeringen

12.703

15.050

14.155

Overige heffingen (geen huisvesting)

6.846

9.725

11.023

Kosten MR/OR

4.098

9.492

11.503

Vergaderkosten

25.028

17.175

22.864

Representatiekosten (extern)

6.384

8.650

8.177

PR & Marketing

21.252

30.350

16.024

Bestuurs- vacatie- reiskostenvergoeding

11.294

8.050

13.731

Autokosten

7.432

5.600

8.245

Overige instellingskosten

118.185

-73.743

53.711

4.4.4

Overige lasten

281.575

104.890

240.954

Totaal overige lasten

2.018.348

2.012.850

2.303.424

5 Financiële baten en lasten

2015

Begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

5.1

Rentebaten

53.903

32.000

93.439

5.2

Resultaat deelnemingen

-

-

-

5.3

Waardeveranderingen financiële vaste activa

-

-

-

5.4

Overige opbrengsten financiële vaste activa

-

-

-

5.5

Rentelasten

4.644

-

5.336

Totaal financiële baten en lasten

49.259

32.000

88.103