SEGMENTATIE BALANS PER 31-12- 2015 EN 31-12-2014

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

Surplus

SSKNH

Surplus

Slootdorp

1

Activa

Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

3.176.248

83.558

3.980.969

94.429

Totaal vaste activa

3.176.248

83.558

3.980.969

94.429

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.958.732

54.905

1.850.112

67.020

1.7

Liquide middelen

6.877.004

262.658

6.398.045

102.677

Totaal vlottende activa

8.835.736

317.563

8.248.157

169.697

Totaal activa

12.011.984

401.121

12.229.126

264.126

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

6.489.806

270.775

6.973.829

136.339

2.3

Voorzieningen

2.244.640

70.176

2.294.590

48.899

2.4

Kortlopende schulden

3.277.538

60.170

2.960.707

78.888

Totaal passiva

12.011.984

401.121

12.229.126

264.126

SEGMENTATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 EN VERGELIJKENDE CIJFERS 2014

2015

2014

EUR

EUR

Surplus

SSKNH

Surplus

Slootdorp

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

25.997.965

963.479

28.147.037

774.067

3.2

Overige overheidsbijdragen

245.540

46

580.738

8.784

3.5

Overige baten

699.731

7.392

504.187

1.030

Totaal baten

26.943.236

970.917

29.231.962

783.881

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

21.740.604

681.952

24.676.967

651.500

4.2

Afschrijvingen

725.398

22.374

773.067

18.756

4.3

Huisvestingslasten

2.159.449

81.413

1.868.871

49.139

4.4

Overige lasten

2.018.348

53.176

2.303.424

62.327

Totaal lasten

26.643.799

838.915

29.622.329

781.722

Saldo baten en lasten

299.437

132.002

-390.367

2.159

5

Financiële baten en lasten

Resultaat

49.259

2.434

88.103

4.162

Totaal resultaat

348.696

134.436

-302.264

6.321