BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat

EUR

2.1.1

Algemene reserve

540.079

2.1.2

Bestemmingsreserves (publiek)

Bestemmingsreserve IKC

-

Bestemmingsreserve BAPO

-39.676

Bestemmingsreserve eerste waardering

-17.271

-56.947

Totaal resultaat

483.132

Bestemmingsreserve BAPO
Het bedrag dat is betaald voor de opname van de zogeheten 'opgespaarde BAPO' is in 2015
€ 39.676,- (2014: € 78.954) Met dit bedrag wordt de bestemmingsreserve verlaagd.

Bestemmingsreserve IKC
De komende jaren gaat Surplus op verschillende plekken onderzoek doen naar de vorming van integrale kindcentra (IKC) en ook daadwerkelijk over tot strategische samenwerkingen op dit gebied. Tot op heden zijn er geen middelen beschikbaar gekomen vanuit de gemeenten en het Ministerie. Surplus vindt het van groot belang om hierin te investeren, aangezien de integrale kindcentra als speerpunt zijn opgenomen in het strategisch beleid van Surplus. Voor de financiering hiervan wordt een bedrag van maximaal € 100.000,- gereserveerd.

Dit geld is bedoeld ter co-financiering van de vorming van een IKC. Voorbeelden van bestedingsdoelen zijn het financieren van projectleiders, scholing en visieontwikkeling op de scholen. In 2015 is een bedrag van €56.000 besteed. Gezien het feit dat we de komende jaren nog op meerdere plekken kindcentra gaan ontwikkelen is het voorstel om de bestemmingsreserve op het maximale bedrag te houden.

Restant
Het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve.