Naam

Juridische vorm

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen vermogen 31-12-2015

Resultaat

Omzet

Art 2:403 BW

Deelname

Consolidatie

EUR

EUR

EUR

Ja/Nee

%

Ja/Nee

Meerderheidsdeelneming

SSKNH

Stichting

Schagen

Overige

0

2.434

970.917

Nee

100

Ja

Stichting BAS

Stichting

Schagen

Overige

25.076

-301

208

Nee

100

Nee

Schoolrekeningen

Stichting

Schagen

Overige

Nee

100

Nee

Minderheidsdeelneming

Brede Scholen

Stichting

Schagen

Overige

Nee

33

Nee

Personele Unie
Vanaf 1 januari 2006 is het bestuur van Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp in persoon hetzelfde als het bestuur van Stichting Surplus. Hierdoor heeft het bestuur van Stichting Surplus 100% zeggenschap over Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Ieder besluit dat Stichting Surplus neemt, geld automatisch ook voor Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp, tenzij hiervan uitdrukkelijk in de besluitvorming wordt afgewezen. Per 19 maart 2015 is de naam gewijzigd in Stiching Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland (SSKNH).


Stichting BAS
Op 26 maart 2007 is Stichting Buitenschoolse Activiteiten Surplus (Stichting BAS) opgericht met als doel het opzetten en bevorderen van activiteiten die het onderwijs aan scholen ondersteunen, zoals voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze stichting heeft een eigen bestuur en werkt nauw samen met de scholen van Stichting Surplus. Stichting BAS heeft over het jaar 2013 een eigen jaarrekening opgesteld. Gezien het geringe balanstotaal van Stichting BAS is ervoor gekozen om de jaarrekening niet in deze jaarrekening op te nemen.


Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland
Per 13 maart 2009 heeft Surplus, samen met Stichting Sarkon en Stichting Kopwerk een beheersstichting opgericht: Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland. De stichting heeft het doel om de brede scholen in stand te houden, te beheren en te exploiteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Surplus neemt voor 33% deel aan deze Stichting. Aangezien Surplus geen overheersende zeggenschap kan uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van de stichting en ook niet de centrale leiding heeft over de stichting, valt de Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland niet onder de consolidatieverplichting.


Stichting Schoolrekeningen Surplus
De gelden van de medezeggenschapsraden en de ouderraden zijn om juridische redenen ondergebracht bij een aparte stichting. Het bestuur wordt gevormd uit een leerkracht, een ouder en een directeur. Aangezien Surplus geen overheersende zeggenschap kan uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van de stichting en ook niet de centrale leiding heeft over de stichting, valt de Stichting Schoolrekeningen Surplus niet onder de consolidatieverplichting.


Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland
Op 13 september 2013 is de Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland opgericht. Deze stichting wordt bestuurt vanuit vertegenwoordigers van de aangesloten bevoegd gezagen. De stichting heeft als doel om te zorgen voor het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a lid 2 van de WPO. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen in het werkgebied, een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen, het bevorderen van samenwerking tussen de stichting en bevoegd gezagen binnen -en buiten de regio, alsmede met andere organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van onderwijs in de brede zin van het woord en het uitoefenen van de door bevoegd gezagsorganen aan de stichting overgedragen taken, De Stichting kent geen winstoogmerk. Jaarlijks wordt in het ondersteuningsplan een opgave verstrekt van de besteding van de zorgmiddelen. Voor Surplus betreft dit ongeveer € 300.000- € 400.000 per schooljaar.