GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 31-12-2015 EN 31-12-2014

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

Kasstromen uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten

431.439

-388.208

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen

747.772

791.823

- mutaties voorzieningen

-28.673

-308

Veranderingen in vlottende middelen

- vorderingen

-93.833

-356.628

- schulden

298.113

-82.457

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

923.379

352.430

Ontvangen interest

54.011

97.860

Betaalde interest

-4.990

-5.595

49.021

92.265

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.403.839

56.487

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa

-476.726

-1.060.455

Desinvesteringen materiële vaste activa

544.546

53.711

Investeringen financiële vaste activa

-

-

Desinvesteringen financiële vaste activa

-

-

Mutatie leningen

-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

67.820

-1.006.744

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen

-

-

Aflossing langlopende schulden

-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

Overige balansmutaties

-832.719

-9.596

Mutatie liquide middelen

638.940

-959.853

Het saldo van de liquide middelen is toegenomen door de desinvesteringen, een positief resultaat en lagere investeringen.