Activa

1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaf-

Afschrijving

Boek-

Investe-

Desinves-

Afschrijv-

Afschrijv-

Aanschaf-

Afschrijving

Boek-

prijs

cumulatief

waarde

ringen

teringen

ingen

ingen

prijs

cumulatief

waarde

1-1-2015

1-1-2015

1-1-2015

op desinvest.

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1.2.1

Bedrijfsgebouwen
en terreinen

1.000.349

259.378

740.971

29.213

67.809

60.233

16.375

961.753

303.236

658.517

1.2.2

Inventaris en apparatuur

9.198.113

#

5.963.103

3.235.010

436.010

2.225.271

662.659

1.734.641

7.408.852

4.891.121

2.517.731

1.2.3

Overige

18.700

13.712

4.988

-

18.700

2.506

16.218

-

-

-

Totaal materiële vaste activa

10.217.162

6.236.193

3.980.969

465.223

2.311.780

725.398

1.767.234

8.370.605

5.194.357

3.176.248

rubriek 1.2.1 Gebouwen
Alle gebouwen zijn economisch eigendom van de desbetreffende gemeente en worden derhalve niet geactiveerd. De gebouwen worden opgenomen indien er sprake is van economisch eigendom.

Desinvesteringen
De desinvesteringen hebben voornamelijk betrekking op de overdracht van activa van de (V)SO scholen aan Stichting VierTaal. Daarnaast hebben we activa gedesinvesteerd dat niet meer op de scholen in gebruik was.

1.5 VORDERINGEN

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

1.5.1

Debiteuren

333.912

227.349

1.5.2

OCW/EZ

1.000.786

1.247.487

1.5.6

Overige overheden

197.817

61.171

Overige

4.418

4.418

Personeel

-

-

1.5.7

Overige vorderingen

4.418

4.418

Vooruitbetaalde posten

159.718

20.818

Te ontvangen rente

24.048

21.270

Vervangingsfonds

-

86.228

Overige

238.033

181.371

1.5.8

Overlopende activa

421.799

309.687

Totaal vorderingen

1.958.732

1.850.112

1.7 LIQUIDE MIDDELEN

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

1.7.1

Kasmiddelen

283

410

1.7.2

Tegoeden op bankrekeningen

6.876.721

6.397.635

1.7.3

Deposito's

-

-

1.7.4

Overige liquide middelen

-

-

Totaal liquide middelen

6.877.004

6.398.045

Passiva

2.1 EIGEN VERMOGEN (na resultaatbestemming)

Stand per

Resultaat

Overige

Stand per

1-1-2015

mutaties

31-12-2015

EUR

EUR

EUR

EUR

2.1.1

Algemene reserve

6.335.948

405.431

-832.719

5.908.660

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve IKC

100.000

-

-

100.000

Bestemmingsreserve BAPO

469.782

-39.676

-

430.106

Bestemmingsreserve eerste waardering

68.099

-17.059

-

51.040

637.881

581.146

Totaal eigen vermogen

6.973.829

348.696

-832.719

6.489.806

2.3 VOORZIENINGEN

Stand per

Dotatie

Onttrekkingen

Vrijval

Rente mutaties

Stand per

Kortlopende

Langlopende

1-1-2015

31-12-2015

deel < 1 jaar

deel > 1 jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.3.1

Personeelsvoorzieningen

WW-uitkering

258.722

95.455

13.805

-

-

340.372

-

340.372

Jubileumgratificaties

264.587

18.477

21.511

-56.257

6.615

211.911

26.462

185.449

Spaarverlof

140.234

-

22.774

-53.931

-

63.529

-

63.529

Reorganisatie

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige

4.629

61.086

28.868

-

-

36.847

-

36.847

668.172

175.018

86.958

-110.188

6.615

652.659

26.462

626.197

2.3.3

Overige voorzieningen

Onderhoud

1.626.418

296.371

254.658

-76.150

-

1.591.981

544.796

1.047.185

Overige

-

-

-

-

-

-

-

-

1.626.418

296.371

254.658

-76.150

-

1.591.981

544.796

1.047.185

Totaal voorzieningen

2.294.590

471.389

341.616

-186.338

6.615

2.244.640

571.258

1.673.382

2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

2.4.3

Crediteuren

786.387

494.651

2.4.4

OCW/EZ

-

10.243

Loonheffing

706.878

954.078

Premies sociale verzekeringen

1.071

4.350

BTW

-

10.627

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

707.949

969.055

2.4.8

Schulden ter zake van pensioenen

247.382

324.382

Overige overheden

96.579

5.085

Netto lonen

10.901

28.294

Overige

125

125

2.4.9

Overige kortlopende schulden

107.605

33.504

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ

-

-

Vooruitontvangen investeringssubsidies

105.559

210.373

Vakantiegeld en -dagen

596.007

786.323

Accountants- en administratiekosten

17.005

19.525

Vooruitontvangen termijnen

26.830

50.653

Overige

682.814

61.998

2.4.10

Overlopende passiva

1.428.215

1.128.872