Activa

1.2 Materiële vaste activa

Aanschaf-

Afschrijving

Boek-

Investe-

Desinves-

Afschrijv-

Afschrijv-

Aanschaf-

Afschrijving

Boek-

prijs

cumulatief

waarde

ringen

teringen

ingen

ingen

prijs

cumulatief

waarde

1-1-2015

1-1-2015

1-1-2015

op desinvest.

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1.2.1

Bedrijfsgebouwen en terreinen

1.000.349

259.378

740.971

29.213

67.809

60.233

16.375

961.753

303.236

658.517

1.2.2

Inventaris en apparatuur

9.438.284

6.108.845

3.329.439

447.513

2.225.271

685.033

1.734.641

7.660.526

5.059.237

2.601.289

1.2.3

Overige

18.700

13.712

4.988

-

18.700

2.506

16.218

-

-

-

Totaal materiële vaste activa

10.457.333

6.381.935

4.075.398

476.726

2.311.780

747.772

1.767.234

8.622.279

5.362.473

3.259.806

In het overzicht hierboven zijn bedragen verwerkt die horen bij de startactiva. Daarom de volgende toelichting.

Per 1 januari 2004 zijn de aanwezige activa in de scholen (excl. Schager scholen) gewaardeerd en onder de vaste activa opgenomen. De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari 2004
€ 1.311.620. De Schager scholen zijn op 1 januari 2006 gewaardeerd. De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari 2006 € 947.748.  Voor de waarde van deze activa is een bestemmingsreserve 1e waardering gevormd.
Op deze activa is in het boekjaar 2015 een bedrag afgeschreven van € 17.271. Dit bedrag is ten laste van de bestemmingsreserve 1e waardering gebracht. De boekwaarde van de startactiva bedraagt ultimo 2015 € 51.751.

rubriek 1.2.1 Gebouwen
Alle gebouwen zijn economisch eigendom van de desbetreffende gemeente en worden derhalve niet geactiveerd. De gebouwen worden opgenomen indien er sprake is van economisch eigendom.

Desinvesteringen
De desinvesteringen hebben voornamelijk betrekking op de overdracht van activa van de (V)SO scholen aan Stichting VierTaal. Daarnaast hebben we activa gedesinvesteerd dat niet meer op de scholen in gebruik was.

1.5 VORDERINGEN

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

1.5.1

Debiteuren

333.912

227.349

1.5.2

OCW/EZ

1.044.761

1.291.865

1.5.6

Overige overheden

212.615

64.157

Overige

4.418

4.418

1.5.7

Overige vorderingen

4.418

4.418

Vooruitbetaalde kosten

161.138

21.800

Te ontvangen rente

24.941

22.269

Vervangingsfonds

-

86.653

Overige

231.852

198.621

1.5.8

Overlopende activa

417.931

329.343

Totaal vorderingen

2.013.637

1.917.132

rubriek 1.5.6. Overige Overheden
Dit betreft vorderingen op de gemeente in het kader van bouwprojecten. Het gaat om een bedrag van € 198.000 in verband met de renovatie van De Snip. Dit bedrag is begin 2016 ontvangen.

rubriek 1.5.7. Overige

Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 180.000 opgenomen als betaalde borg voor het gebruik
van tablets in het kader van het digitale leermiddel Snappet. Contractueel is afgesproken dat deze borg wordt teruggestort indien deelname stopt. Bij faillissement van Stichting Snappet komen de tablets in eigendom van de deelnemer.

1.7 LIQUIDE MIDDELEN

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

1.7.1

Kasmiddelen

283

410

1.7.2

Tegoeden op bankrekeningen

7.139.379

6.500.312

1.7.3

Deposito's

-

-

Totaal liquide middelen

7.139.662

6.500.722

rubriek 1.7 Liquide middelen
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.

2.1 GROEPSVERMOGEN (na resultaatbestemming)

Stand per

Resultaat

Overige

Stand per

1-1-2015

mutaties

31-12-2015

EUR

EUR

EUR

EUR

2.1.1

Algemene reserve

6.471.364

540.079

-832.719

6.178.724

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve IKC

100.000

-

-

100.000

Bestemmingsreserve BAPO

469.782

-39.676

-

430.106

Bestemmingsreserve eerste waardering

69.022

-17.271

-

51.751

638.804

581.857

Totaal groepsvermogen

7.110.168

483.132

-832.719

6.760.581

Eigen vermogen
Het bedrag onder de overige mutaties heeft betrekking op de overdracht van het eigen vermogen naar Stichting VierTaal.

2.3 VOORZIENINGEN

Stand per

Dotatie

Onttrekkingen

Vrijval

Rente mutaties

Stand per

Kortlopende

Langlopende

1-1-2015

31-12-2015

deel < 1 jaar

deel > 1 jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.3.1

Personeelsvoorzieningen

WW-uitkering

258.722

95.455

13.805

-

-

340.372

-

340.372

Jubileumgratificaties

271.123

19.313

25.442

-56.257

6.778

215.515

28.656

186.859

Spaarverlof

140.234

-

22.774

-53.931

-

63.529

-

63.529

Reorganisatie

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige

4.629

61.086

28.868

-

-

36.847

-

36.847

674.708

175.854

90.889

-110.188

6.778

656.263

28.656

627.607

2.3.3

Overige voorzieningen

Onderhoud

1.668.781

321.163

255.241

-76.150

-

1.658.553

544.796

1.113.757

Overige

-

-

-

-

-

-

-

-

1.668.781

321.163

255.241

-76.150

-

1.658.553

544.796

1.113.757

Totaal voorzieningen

2.343.489

497.017

346.130

-186.338

6.778

2.314.816

573.452

1.741.364

Voorzieningen
De vrijval van de voorzieningen heeft voor een bedrag van € 184.642 betrekking op de overdracht van de (V)SO scholen aan VierTaal.

2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2015

31-12-2014

EUR

EUR

2.4.3

Crediteuren

803.407

505.519

2.4.4

OCW/EZ

-

10.243

Loonheffing

725.392

971.926

Premies sociale verzekeringen

1.166

4.367

BTW

-

10.627

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

726.558

986.920

2.4.8

Schulden ter zake van pensioenen

255.012

331.223

Overige overheden

96.579

5.085

Netto lonen

11.523

28.380

Overige

125

125

2.4.9

Overige kortlopende schulden

108.227

33.590

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ

-

-

Vooruitontvangen investeringssubsidies

106.027

210.887

Vakantiegeld en -dagen

611.828

802.361

Accountants- en administratiekosten

17.005

19.525

Vooruitontvangen termijnen

26.830

50.653

Overige

682.814

88.674

2.4.10

Overlopende passiva

1.444.504

1.172.100

Totaal kortlopende schulden

3.337.708

3.039.595

rubriek 2.4.10. Overlopende passiva
Hierin is opgenomen een bedrag van € 118.000 als schuld aan SBBK ter aanvulling op het negatieve kapitaal en een bedrag van € 77.000 als vergoeding voor het terughalen van te veel betaalde belastinggelden in de periode 2009-2014.