Baten

2015

Begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdrage OCW

21.390.462

25.600.853

25.294.517

Geoormerkte OCW-subsidies

-

-

-

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

552.757

-

579.364

Overige

-

-

-

3.1.2

Overige subsidies OCW

552.757

-

579.364

3.1.3

Ontv. doorbetalingen rijksbijdragen SWV

5.018.225

689.147

3.047.223

Totaal rijksbijdragen

26.961.444

26.290.000

28.921.104

rubriek 3.1.3.Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV

Deze rubriek is na het vaststellen van de begroting door het ministerie in het EFJ opgenomen, waardoor in de begroting 2015 slechts de 'reguliere' gelden van het Samenwerkingsverband zijn opgenomen. Het verschil zijn de gelden van VierTaal die begroot zijn in de rubriek Rijksbijdrage, maar die worden verantwoord in deze rubriek. Stichting VierTaal is officieel geen samenwerkingsverband, maar gezien de aard van de bijdrage worden de inkomsten gepresenteerd onder 3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV.                           

3.2 Overige overheidsbijdragen

Bruidsschat

-

-

-

Onderwijsbegeleidingsdienst

-

-

-

Loonsubsidie

33.646

23.000

33.646

Klokuren vergoeding

30.479

15.000

35.699

Overige

162.619

-

31.573

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

226.744

38.000

100.918

Vervangingsfonds

5.420

-

11.425

Weer Samen Naar School

-

-

419.327

Inkomsten REC

658

-

57.852

Overige

12.764

85.000

-

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

18.842

85.000

488.604

Totaal overige overheidsbijdragen

245.586

123.000

589.522

rubriek 3.2.1. Overige bijdrage
Dit betreft een gemeentelijke bijdrage voor de brede school in Den Oever en de vrijval van de investeringssubsidie.

3.5 Overige baten

3.5.1

Verhuur

203.788

50.000

94.498

3.5.2

Detachering personeel

184.926

50.000

284.919

3.5.3

Schenking

1.000

-

4.543

3.5.4

Sponsoring

-

-

-

3.5.5

Ouderbijdragen

14.579

10.000

15.462

3.5.6

Overige

302.830

17.000

105.795

Totaal overige baten

707.123

127.000

505.217

rubriek 3.5.1. Verhuur
Onderverhuur is o.a. opgenomen de vergoeding van Stichting Flore van ongeveer € 96.000 voor de gedeelde huisvestingskosten in het gebouw De Hoge Ven.

rubriek 3.5.6. Overige
Deze inkomsten bestaan met name uit inkomsten van het project SPS, Wetenschap en Techniek, energievergoeding en diverse kleinere posten.

Lasten

4.1 Personeelslasten

Lonen en salarissen

16.023.219

14.957.367

18.264.907

Sociale lasten

2.236.830

2.236.127

2.516.820

Premies Participatiefonds

675.278

722.441

654.041

Premies Vervangingsfonds

505.197

481.627

1.066.586

Pensioenpremies

1.989.855

2.243.605

2.610.158

4.1.1

Lonen en salarissen

21.430.379

20.641.167

25.112.512

Dotaties personele voorzieningen

175.854

37.000

28.016

Personeel niet in loondienst

-

-

1.411

Arbokosten

98.169

105.000

135.776

Kantinekosten

28.430

33.100

38.723

Wervingskosten personeel

10.178

10.000

2.767

Kosten ingehuurd schoolpersoneel

302.869

250.000

236.589

SWV/Rugzak-leerling/WSNS

486.947

-

342.988

Kosten symbiose onderwijs

-

10.000

32.739

Kosten scholing en studiedagen (excl.OBD)

358.799

360.000

372.960

Kosten scholing/begeleiding OBD

194.656

150.000

180.928

Kosten Diagnostiek OBD/Exper.centrum

-

-

-

Kosten lief en leed (intern)

23.879

30.000

39.303

Overige

-224.317

124.733

-159.963

4.1.2

Overige personele lasten

1.455.464

1.109.833

1.252.237

Vergoedingen Participatiefonds

-

-

-

Vergoedingen Vervangingsfonds

303.920

-

750.248

Overige

159.367

-

286.034

4.1.3

Af: Uitkeringen

463.287

-

1.036.282

Totaal personeelslasten

22.422.556

21.751.000

25.328.467

rubriek 4.1.1. Dotaties personele voorzieningen
Hierin is opgenomen een dotatie van € 95.000 ter dekking van toekomstige WW-lasten. Onder de dotatie personele voorziening is een bedrag opgenomen van € 175.018. Onder de overige personeelslasten is inbegrepen de vrijval van de personele voorzieningen van €  72.190.

Het gemiddelde aantal FTE in 2015 bedraagt 336 FTE tegenover 387 FTE in 2014. In de bijlage is meer gedetailleerde informatie over de personele kengetallen opgenomen.

rubriek 4.1.1. Overige
Dit betreft o.a. een eenmalige teruggaaf van belasting van € 77.000 uit de jaren 2009-2013, een verzuimbonus van het Vervangingsfonds van € 66.000, premiecorrectie van Loyalis van € 27.000.

rubriek 4.1.2. Vergoeding Vervangingsfonds
Per 1-8-2015 is Surplus eigen -risicodrager voor het Vervangingsfonds. We betalen minder premie, maar kunnen de vervangingskosten niet meer declareren. Hierdoor is zowel de premie als de uitkering lager dan voorgaande jaren.

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa

2015

Begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

Gebouwen

60.233

-

51.254

Inventaris en apparatuur

685.033

750.000

736.829

Andere vaste bedrijfsmiddelen

2.506

3.740

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

333.907

210.000

212.816

4.3.2

Verzekeringen

-

-

-

4.3.3

Onderhoud

105.205

62.000

78.571

4.3.4

Energie en water

436.605

524.415

458.601

4.3.5

Schoonmaakkosten

744.242

619.245

688.282

4.3.6

Heffingen

27.216

38.140

35.848

Afvalverwijdering

28.552

45.000

28.245

Kosten valsmeldingen beveiliging

7.420

16.700

7.157

Tuinonderhoud

8.835

5.000

23.237

Jaarlijkse contractwerkzaamheden

61.589

43.000

72.852

Overige huisvestingslasten

166.128

4.500

-37.935

4.3.7

Overige

272.524

114.200

93.556

4.3.8

Dotatie voorziening onderhoud

321.163

610.000

350.336

rubriek 4.3.1. Huur
In de huur is opgenomen de huisvestingsbijdragen die we betalen aan SBBK en de Woningstichting, alsmede de huur van het stafbureau.

rubriek 4.3.6. Overige
Hierin is opgenomen een bedrag van € 118.000 bijdrage aan SBBK ter dekking van het exploitatietekort van de jaren 2012-2015 en een bedrag van € 48.000 verhuis- en opheffingskosten.

4.4 Overige lasten

Administratiekantoor

330.359

300.000

364.150

Accountant

30.967

30.000

31.685

Juridische adviezen

14.731

15.000

35.938

Deskundigen adviezen overige

301.064

232.080

297.042

Kosten onderwijs geschillen

5.299

10.500

15.680

Planmatig onderhoudsbeheer

4.326

5.000

748

Kantoorbenodigdheden

15.791

16.350

31.133

Drukwerk

21.583

30.000

26.750

Telecommunicatiekosten

93.365

100.000

101.651

Porti en verzendkosten

12.618

15.710

14.767

Overige

-54.908

-

103.687

4.4.1

Administratie- / beheerslasten

775.195

754.640

1.023.231

Kosten netwerkbeheer

63.144

110.000

101.698

Onderhoud inventaris & apparatuur

4.363

15.850

15.454

Lease inventaris & apparatuur

-

-

-

ICT-hardware < € 1.000

35.299

29.550

54.273

ICT-Software < € 1.000 (geen OLP)

2.458

24.650

723

Bouw/beheer website-intranet

36.057

69.208

45.417

141.321

249.258

217.565

Onderwijsleerpakket methode (OLP)

94.466

171.500

80.741

Onderwijsleerpakket verbruik (OLP)

230.636

204.700

266.185

SWV/Leermiddelen rugzak-leerling /WSNS

7.659

30.797

23.752

Repro/drukwerk leermiddelen

150.030

141.300

153.902

Kosten beheer/licenties leermiddelen OLP

223.215

150.000

176.529

706.006

698.297

701.109

Bibliotheek/documentatiecentrum

21.593

26.025

23.698

Toetsen en testen

35.661

41.800

42.426

Culturele activiteiten

31.560

46.950

29.917

Schoolreisjes/excursies

10.106

10.030

17.512

Sportdag/vieringen

13.135

7.370

12.344

Aanschaf klein inventaris < € 1.000

35.717

25.450

40.453

Kosten zorgonderzoek leerlingen (incl. inhuur 3e)

795

7.775

1.863

Doorvergoeding gedetacheerde leerlingen

-

21.000

-

TSO kosten

14.850

58.065

5.094

BSO kosten

-

-

-

Overige lasten

-

-

-

163.417

244.465

173.307

4.4.2

Inventaris / apparatuur / leermiddelen

1.010.744

1.192.020

1.091.981

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

-

-

-

Contrib/abonnementen & vakliteratuur

32.050

27.500

43.700

Contributies bestuurlijke organisaties

39.455

49.441

40.172

Verzekeringen

12.703

15.050

14.155

Overige heffingen (geen huisvesting)

7.190

10.225

11.457

Kosten MR/OR

4.098

9.792

12.486

Vergaderkosten

25.517

18.175

23.714

Representatiekosten (extern)

6.409

8.900

8.361

PR & Marketing

21.252

31.350

18.033

Bestuurs- vacatie- reiskostenvergoeding

11.294

8.050

13.731

Autokosten

7.432

5.600

8.245

Overige instellingskosten

118.185

-73.743

56.485

4.4.4

Overige lasten

285.585

110.340

250.539

rubriek 4.4.1. Overige
Dit betreft een teruggave van projectkosten VierTaal van schooljaar 2014-2015.

rubriek 4.4.3. Overige instellingslasten
Dit betreft het afboeken van activa die niet meer in gebruik zijn per ultimo 2015 door het opheffen en overdragen van scholen of door vervroegde vervangingen.

5 Financiële baten en lasten

2015

Begroting 2015

2014

EUR

EUR

EUR

5.1

Rentebaten

56.683

32.000

97.860

5.5

Rentelasten

4.990

-

5.595

Totaal financiële baten en lasten

51.693

32.000

92.265