• Eigen risico dragersschap Vervangingsfonds
 • Meerjarenkaderbegroting
 • Inrichting bestuurs- en beheersondersteuning Surplus
 • Strategisch beleidsplan 2015 – 2019
 • Protocol sociale media
 • Kaderbrief 2015-2018 en Bestuursformatieplan 2015-2019
 • Addendum Management statuut
 • Arbo dienstverlening en aanbesteding
 • Kwartaalrapportage Sociaal Plan Surplus 2014 – 2015
 • Verlenging Treasury statuut
 • Notitie noodzakelijkheidscriterium Werkkostenregeling
 • Positieve sociale media leidraad
 • Conclusies rapport Kohnstamm Instituut
 • Jaarrapport 2014
 • Formalisering aanvraag Eigenrisicodragerschap Vervangingsfonds SSKNH
 • Vervangingspool Surplus en mogelijkheid tot vervroegde instroom voor ‘sommige’ tijdelijke medewerkers
 • Inspectieverantwoordingsoverzicht onderwijskwaliteit
 • Bovenschoolse trendanalyse LVS-toetsen
 • Halfjaarrapportage 2015 op hoofdlijnen
 • KMPO bestuurlijke rapportage
 • Advies verbetering technisch beheer
 • Meerwaarde voor kinderen in de kop van Noord-Holland
 • Herziening financiële kaders Surplus 2016 en 2017
 • Startdocument samenwerking Kopwerk en Surplus
 • Schooljaarwerkplan 2015 – 2019