Voortgang doelen

Gerealiseerd85 %
Gedeeltelijk gerealiseerd0 %
Binnen begroting100 %

Opbrengstgericht werken

Voormalig speerpunt 1 – opbrengstgericht werken - 2011-2015

Het team en de ouders kunnen de eigenheid van de school concreet onderschrijven en gedragen zich conform de uitgangspunten.
In alle teams wordt met het hele team jaarlijks de opbrengst van het onderwijs in alle groepen systematisch geëvalueerd.
De doelen voor rekenen, taal en sociale vaardigheden van elke school worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld door alle teams, zodat een hoog, maar realistisch ambitieniveau wordt geformuleerd.
Alle teams zijn in staat tot het maken van de systematische analyse van opbrengsten, het opstellen en monitoren van leerlijnen en handelingsplannen. Sterke scholen hebben de zwakke scholen ondersteund.
In iedere school maakt de directeur met de ib’ er jaarlijks een overall evaluatie van doelen en opbrengsten en een verbeterplan.
Alle scholen rapporteren vanaf het voorjaar van 2011 hun tussen-opbrengsten voor taal, rekenen en sociale emotionele ontwikkeling van de groepen 2, 5 en 8.

Evaluatie speerpunt 1 vorige planperiode

We hebben in de vorige periode 2011-2015 bereikt dat de basiskwaliteit van ons onderwijs goed op orde is. De opbrengst van het onderwijs gaan we nu in ruimere zin definiëren:
We optimaliseren de opbrengsten van de organisatie en de scholen in brede zin om te komen tot de volledige realisatie van het eindprofiel van de Surplus-leerling.Alle andere speerpunten dragen daaraan bij. Daarom wordt speerpunt 1 het paraplu-speerpunt.

Met ‘in ruimere zin’ bedoelen we een versterking van de inhoud. De visie op inhoud, en dus wat maatschappelijk en persoonlijk relevant is, moet herkenbaar zijn in de school, van de professionele houding van de leerkracht en de inhoud van de leervakken tot de socialiserende functie van het onderwijs, 21st century skills en ethiek.
Met ‘optimaliseren van resultaten’ bedoelen we dat we ambitieuze normen hebben gedefinieerd voor alle categorieën leerlingen, en dat we deze normen steeds kritisch onder de loep nemen.   

Nieuw speerpunt 1 – opbrengst gericht werken - 2015-2019

Speerpunt 1 is nu het paraplu speerpunt voor Surplus. Alles wat we doen draagt bij aan verbetering van de opbrengsten. Dat is geen doel op zich maar leidt tot de realisatie van onze kernopdracht: kinderen optimaal voorbereiden op hun rol in de samenleving en dus eruit halen wat erin zit. We werken aan maatschappelijk en persoonlijk relevante programma’s in scholen die oog hebben voor de maatschappelijke ontwikkelingen. De scholen expliciteren ambitieuze opbrengstnormen voor alle categorieën leerlingen.

  • Voormalige doelen (2011 – juli 2015)

  • Nieuwe doelen (augustus 2015 – 2019)