Voortgang doelen

Gerealiseerd30 %
Gedeeltelijk gerealiseerd70 %
Binnen begroting66 %

Kindgericht onderwijs en ict

Voormalig speerpunt 2 – kindgericht onderwijs - 2011-2015

De Surplusvisie op onderwijs en leren is het uitgangspunt voor het schoolontwikkelplan van alle teams. Alle teams hebben hun schoolprofiel en visie op onderwijs en leren geformuleerd als basis voor het beleid. Wat we verstaan onder kindgericht onderwijs is uitgewerkt in onze visie op leren (bijlage).
In alle teams is specialistische kennis beschikbaar (binnen of buiten)  op het gebied van e-learning In alle teamscholingsplannen is opgenomen hoe de expertise op het gebied van e-learning wordt versterkt.
Alle scholen hebben in hun schoolwerkplan uitgewerkt welke stappen ze zetten naar kindgericht onderwijs in de komende jaren en wat ze daarvoor doen op het gebied van de inzet van ICT. Het investeringsplan voor ICT middelen is daarop aangepast.

Evaluatie speerpunt 2 vorige planperiode

Aan Kindgericht onderwijs en ict is op vele manieren gewerkt binnen de scholen en dat heeft heel wat vernieuwing in de scholen gebracht. Daarin gaan we nu meer focus aanbrengen.
Het nieuwe lerenwordt op vier terreinen uitgewerkt:
- de 21ste eeuwse vaardigheden worden verwerkt in de leerlijnen van het onderwijs;
- de leerlingen van groep 1 tot en met 8 krijgen zelf steeds meer regie over hun eigen leerproces;
- leerkrachten ontwikkelen het didactisch handelen/didactisch repertoire dat hierbij nodig is;
- de leeromgeving wordt hierop ingericht.

Nieuw speerpunt 2 - kindgericht onderwijs en ict - 2015-2019

Het nieuwe leren - Dit speerpunt is de uitwerking in inhoudelijke en didactische zin van speerpunt 1. Doel is dat kinderen via een geleid proces steeds meer regie krijgen over hun eigen leerproces. Daardoor krijgen kinderen plezier in leren en verwerven ze de leervaardigheden en de motivatie voor een leven lang leren.

  • Voormalige doelen (2011 – juli 2015)

  • Nieuwe doelen (augustus 2015 – 2019)