Voortgang doelen

Gerealiseerd0 %
Gedeeltelijk gerealiseerd100 %
Binnen begroting0 %

Passend Onderwijs

Voormalig speerpunt 3 – passend onderwijs - 2011-2015

Binnen Surplus willen wij elke leerling die bij ons wordt aangemeld een passend onderwijs aanbod verzorgen, zo thuisnabij als mogelijk is. Indien onze scholen dat aanbod zelf niet kunnen realiseren, hebben wij via samenwerkingsovereenkomsten partners die dat passende aanbod wel kunnen geven.
Daartoe realiseren de scholen van Surplus een basisniveau van het voorzien in onderwijsbehoeften van de kinderen, een niveau dat is gebaseerd op de afspraken in Surplus en in het samenwerkingsverband WSNS. Daarenboven realiseren onze scholen vormen van breedtezorg in af te spreken profielen van waaruit andere scholen ondersteund kunnen worden. Het basiszorgprofiel voor alle Surplusscholen wordt periodiek getoetst.
De huidige scholen voor speciaal en speciaal basisonderwijs vormen een gespecialiseerde onderwijsvoorziening met een breed aanbod, dat de kennis van de huidige clusters 2-3-4 omvat.
Ter ondersteuning van kinderen en leerkrachten is er een dienst ambulante begeleiding die op aanvraag van de school ondersteuning biedt aan de kinderen met een indicatie op de reguliere scholen en het ondersteuningsaanbod wordt systematisch ontwikkeld en geëvalueerd.
In het expertisecentrum Diagnostiek is specialistische psychologische en orthopedagogische expertise gebundeld, er kunnen kinderen worden getest en medewerkers kunnen er terecht voor advies.
Er is een structureel en beschreven aanbod voor de categorie meerkunners van alle scholen en er is een meerschoolse voorziening voor meerkunners.
Alle Surplusscholen werken met doorgaande lijnen en een warme overdracht vanuit de kinderopvang m.b.t.het leer- en ontwikkelings-niveau van de kinderen.
Er is een warme overdracht van primair naar voortgezet onderwijs en het voortgezet onderwijs weet wat niveaus van leerresultaten inhouden.

Evaluatie speerpunt 3 vorige planperiode

De wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. We zijn nu een nieuwe fase van passend onderwijs ingegaan. Het observeren van kinderen om het onderwijsaanbod aan te kunnen passen aan ieder kind wordt nu ons doel. Uitgaan van verschillen en omgaan met verschillen worden overal zichtbaar, met name in het integraal kind centrum in Schagen, waar reguliere en speciale voorzieningen vanuit één visie onderwijs verzorgen aan alle kinderen. In de reguliere scholen wordt het zichtbaar in de systematiek van handelingsgericht werken, in een gerichte ondersteuning van kinderen met speciale behoeften en in het pedagogisch klimaat waarin ‘samen’  het sleutelwoord is.   

Nieuw speerpunt 3 - passend onderwijs - 2015-2019

Omgaan met en uitgaan van verschillen - We passen de principes van handelingsgericht werken toe voor alle categorieën leerlingen, waardoor zij  een aanbod en didactische benadering op maat krijgen.

  • Voormalige doelen (2011 – juli 2015)

  • reeds afgerond in 2014

  • Nieuwe doelen (augustus 2015 – 2019)