U staat op het punt om het jaarrapport 2015 te lezen van Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop Noord-Holland (voorheen Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp).


Papieren versie en website

Dit jaar presenteren we het jaarrapport voor het eerst in een papieren versie én een online versie. Deze online versie is geen pdf die u kunt downloaden maar een doorzoekbare website waarin u eenvoudig kunt navigeren. U kunt deze website bereiken via surplus.jaarverslag-2015.nl.


Uit welke delen bestaat dit jaarrapport?

In ons jaarrapport vindt u twee belangrijke onderdelen: een (bestuurs)jaarverslag (in de papieren versie hoofdstukken 1 tot en met 10) en een jaarrekening (in de papieren versie hoofdstuk 11). De jaarrekeningen van Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop Noord-Holland – die samen een personele unie vormen – worden daarbij zowel geconsolideerd als gesegmenteerd gepresenteerd.
Verder vindt u nog de overige gegevens en de bijlagen.

Hoe leest u dit jaarrapport?

Het jaarrapport is een onderdeel van onze planning- en controlcyclus. We doen hierin verslag van de realisatie van de doelen die zijn geformuleerd in het strategisch beleidsplan en het bovenschools jaarplan 2015.

Twee planperiodes
In 2015 hadden we te maken met twee strategische planfases: het strategisch beleidsplan 2011-2015 dat liep tot 1 augustus 2015 en het strategisch beleidsplan 2015-2019 dat van start ging op 1 augustus 2015. Beide strategische beleidsplannen hebben een set (meerjaren)doelen en voor beide sets hebben we in dit jaarrapport verantwoording afgelegd over de doelrealisatie. De doelen die zijn gekoppeld aan het strategisch beleidsplan 2011-2015 hebben we ‘voormalige doelen’ genoemd. De doelen die zijn gekoppeld aan het strategisch beleidsplan 2015-2019 hebben we als ‘(nieuwe) doelen’ bestempeld.

Opbouw
In de eerste hoofdstukken van dit jaarrapport doen we grotendeels waarderend verslag van de realisatie van de zeven speerpunten van beleid (hoofdstukken 1 tot en met 7) en de realisatie van het voorwaardenscheppend beleid (hoofdstuk 8) met bijbehorende doelen uit de bovenschoolse jaarplannen. Slechts bij enkele paragrafen is geen doel opgenomen. Het betreft dan een toelichting op bestaand beleid of going concern.
We vervolgen het jaarrapport met het meer informatieve hoofdstuk 9 over de organisatie en haar omgeving. Hierna treft u de financiële informatie en de jaarrekening aan, respectievelijk in hoofdstuk 10 en 11.
De controleverklaring van onze accountant is in hoofdstuk 12 opgenomen.

Legenda
De mate waarin de doelen zijn gerealiseerd, hebben wij met een icoon aangegeven.

In de papieren versie:

: niet gerealiseerd (voor minder dan 50%)

 : gedeeltelijk gerealiseerd (voor 50% of meer)

: volledig gerealiseerd

Op de website:


! Naast het icoon 'binnen begroting' staat aangegeven hoeveel % van de doelen waaraan een budget was gekoppeld binnen begroting zijn gebleven bij (gedeeltelijke) realisatie. Doelen met uitsluitend interne (personeels)kosten, zijn hierin niet meegeteld.

Naamsverandering Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp

Overal waar u voorheen Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp las, staat nu Stichting Samenwerkingsscholen Kop Noord-Holland, afgekort SSKNH. De statuten en de naam van deze stichting zijn veranderd om de stichting in de toekomst te kunnen hanteren als penvoerder voor andere samenwerkingsscholen. Nu is alleen samenwerkingsschool De Meertuin in Slootdorp in deze stichting ondergebracht.  

Waar wordt het jaarrapport voorgelegd en besproken?

Jaarlijks verantwoordt onze organisatie haar activiteiten in een jaarrapport aan het bestuur van Surplus, tevens het bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Kop Noord-Holland. De bestuurder voegt haar eigen elementen aan het verslag toe. Vervolgens wordt het jaarrapport vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Onze accountant heeft het rapport gewaarmerkt en voorzien van een controleverklaring.
Conform onze statuten leggen we jaarlijks ons jaarrapport voor aan de gemeenteraden, de voormalige besturen van onze scholen. We bespreken het jaarrapport informeel met de onderwijsambtenaren en de wethouders Onderwijs vanwege hun toezichthoudende rol.
Intern leggen we verantwoording af aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Surplus (GMR). Wij leggen het jaarrapport ter informatie voor aan de GMR en bespreken het in een GMR-vergadering. We verstrekken het jaarrapport vanzelfsprekend aan al onze scholen en bespreken het in het directeurenoverleg.
Als basisschoolbestuur zijn we verplicht een jaarrapport te overleggen aan het ministerie van OC&W (uitvoering door DUO). Voor de jaarrekening moeten we daarbij het model Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ) aanhouden.

Reageren op het jaarrapport?
Heeft u een vraag over dit jaarrapport? Of wilt u reageren? E-mail dan naar info@stichtingsurplus.nl.