Voortgang doelen

Gerealiseerd20 %
Gedeeltelijk gerealiseerd40 %
Binnen begroting33 %

Reflectie en onderzoek

Voormalig speerpunt 5 – reflectie en onderzoek - 2011-2015

Alle teams zijn lerende teams, die planmatig kennis, die direct toepasbaar is in het onderwijs. ontwikkelen, evalueren en borgen
Alle medewerkers maken deel uit van een van de professionele netwerken (binnen of buiten Surplus), die als doel hebben kennis op een bepaald aandachtsgebied te delen en uit te breiden.
Op enkele scholen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan ter verbetering van de beroepspraktijk.

Evaluatie speerpunt 5 vorige planperiode

De focus komt te liggen bij Praktijkonderzoek in de school.Observatie van kinderen legt hun onderwijsbehoeften en mogelijkheden bloot. Om dit te realiseren is er voortdurend onderzoek nodig naar wat werkt en waarom. Leerkrachten dienen zich vanuit een reflectieve houding bewust te zijn van hun mentale model. De professionele houding van alle leerkrachten dient te worden gericht op het kritisch volgen van elkaar, door aannames over kinderen, over didactische aanpak en over onderwijsaanbod te herformuleren tot vragen, die door kennisinstellingen naar onderzoeksvragen worden vertaald. Leerkrachten dienen vervolgens objectieve gegevens te kunnen verzamelen om deze te beantwoorden. Ons doel is daarenboven dat directeuren, intern begeleiders en specialisten in de school goed bekend zijn met de onderzoekcyclus, samen met de kennisinstellingen onderzoeksvragen formuleren, o.a. bij de opbrengst-analyses, en participeren in onderzoek. Over vier jaar dient op alle scholen praktijkonderzoek plaats te vinden en voeren we zelf systematisch audits uit gericht op alle speerpunten.  

Nieuw speerpunt 5 – reflectie en onderzoek - 2015-2019

Praktijkonderzoek in alle scholen is gericht op de permanent lerende school, met een directe verbinding met de kennisinstellingen. Leerkrachten en directeuren weten de goede vragen te stellen, onderzoek helpt ons de antwoorden te vinden. We werken vanuit de attitude te willen weten wat werkt en waarom, en we weten ook hoe we daar achter kunnen komen.

  • Voormalige doelen (2011 – juli 2015)

  • Nieuwe doelen (augustus 2015 – 2019)