ANALYSE VAN HET RESULTAAT T.O.V. BEGROTING 2015 EN REALISATIE 2014

A

B

C

(A-B)

(A-C)

2015

%

Begroting 2015

%

2014

%

Verschil

%

Verschil

%

x 1.000 EUR

Baten

x 1.000 EUR

Baten

x 1.000 EUR

Baten

x 1.000 EUR

tov B

x 1.000 EUR

tov C

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

26.961

97%

26.290

99%

28.921

96%

671

3%

-1.960

-7%

3.2

Overige overheidsbijdragen

246

1%

123

0%

590

2%

123

100%

-344

-58%

3.5

Overige baten

707

3%

127

0%

505

2%

580

457%

202

40%

Totaal baten

27.914

26.540

30.016

1.374

-2.102

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

22.423

80%

21.751

82%

25.328

84%

672

3%

-2.905

-11%

4.2

Afschrijvingen

748

3%

750

3%

792

3%

-2

-0%

-44

-6%

4.3

Huisvestingslasten

2.241

8%

2.178

8%

1.918

6%

63

3%

323

17%

4.4

Overige lasten

2.071

7%

2.057

8%

2.366

8%

14

1%

-295

-12%

Totaal lasten

27.483

26.736

30.404

747

-2.921

Saldo baten en lasten

431

2%

-196

-1%

-388

-1%

627

-320%

819

-211%

5

Financiële baten en lasten

Resultaat

52

0%

32

0%

92

0%

20

63%

-40

-43%

Totaal resultaat

483

2%

-164

-1%

-296

-1%

647

-395%

779

-263%

Algemeen                                 
Sinds 2012 is het verplicht om in de jaarrekening naast een geconsolideerd overzicht ook een balans en een staat van baten en lasten op te nemen per bestuur (segmentatie). In de jaarrekening van 2014 is daarom een apart overzicht opgenomen waarin de enkelvoudige cijfers van Stichting Surplus worden vermeld.

Het boekjaar 2015 is met een positief resultaat afgesloten van € 483.000 (2014: -/- € 296.000). Begroot was een negatief resultaat van (-) € 164.000. Het jaar 2015 was in verschillende opzichten een bijzonder enerverend jaar. Bij het opmaken van de begroting hadden we nog geen zicht op de definitieve afspraken inzake de overdracht van de (v)so scholen, wisten we niet dat obs De Boet zou gaan fuseren en ook het sluiten van obs De Dentele was geheel onverwacht. Daarnaast is er veel onduidelijk geweest over de financiële effecten van de cao-onderhandelingen. Hierdoor zijn forse afwijkingen ten opzichte van de begroting ontstaan. In de volgende paragraaf geven we op hoofdlijnen de verschillen aan.

Analyse 2015 ten opzichte van de begroting 2015                  

Baten
De baten zijn in 2015 ongeveer 3% hoger dan verwacht. Daarnaast ontvangen we meer Rijksbijdrage door de opname van de Herfstakkoordmiddelen en de prestatiebox. De Herfstakkoordmiddelen hadden we voorzichtig begroot wegens de onduidelijkheid hierover. Door de onverwachte fusie van De Boet en aanpassing van de regeling, hebben we meer fusiemiddelen ontvangen dan begroot. Daarnaast hebben we meer gelden ontvangen van het samenwerkingsverband, o.a. door meer zorgarrangementen en meer gelden van VierTaal voor 2014-2015. VierTaal had eerder een hogere afdracht ingehouden voor de opstartkosten, maar dat is later teruggedraaid. Verder hebben we meer baten dan begroot door veelal eenmalige oorzaken. Zo hebben we subsidie Wetenschap en Techniek ontvangen, met succes gebruik gemaakt van de ouderenvrijstelling van voorgaande jaren en meer inkomsten voor medegebruik. Tegelijkertijd hebben we meer medewerkers gedetacheerd dan begroot in het kader van mobiliteit, hetgeen zorgde voor hogere inkomsten.

Lasten
De personele lasten zijn nagenoeg gelijk gestegen met de extra inkomsten. Daarmee kunnen we stellen dat we financiële dekking hebben voor de medewerkers die door de sluiting van de Dentele tijdelijk 'boven' formatie staan. Doordat we eigen risicodrager zijn geworden van het Vervangingsfonds hebben we deze medewerkers kunnen inzetten in de vervanging en bespaard op de premies. Hiermee hebben we ook de verhoging van de voorziening van de WW-uitkeringen kunnen financieren. Een mooie verdienste is dat we lagere arbokosten hebben door een lager verzuim. De afschrijvingslasten zijn conform begroting. We hebben wel een verlies moeten boeken op de activa die zijn afgestoten door de sluiting van scholen. Dit is ongeveer € 118.000. De rubriek overige instellingslasten is licht overschreden. Wel is het zo dat dit een saldo is van plussen en minnen. De plus wordt o.a. veroorzaakt door  hogere kosten van Kinobi, de inhuur van de projectleider voor W&T en de voorbereidingskosten voor de samenwerking met Kopwerk. Tegenover deze laatste twee staan overigens inkomsten. Ook hebben we de voorbereidingskosten van € 110.000 van VierTaal teruggekregen. De huisvestingslasten zijn hoger door eenmalige verhuis-, inrichtings- en sluitingskosten. Ook de schoonmaakkosten zijn hoger dan begroot. Doordat we minder apart hebben moeten zetten voor groot onderhoud is de overschrijding op deze post beperkt gebleven.