Sinds 1 augustus 2012 ontvangen we een ‘extra’ bedrag via de Prestatiebox, bedoeld om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Dit geld kan onder meer worden ingezet voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, cultuureducatie, talentontwikkeling, opbrengstgericht werken en professionalisering van leraren en schoolleiders. De Prestatiebox is een niet-geoormerkt budget, dit brengt met zich mee dat andere regels gelden omtrent de verantwoording. Jaarlijks leggen we hierover op hoofdlijnen verantwoording  af in ons jaarrapport.

De Prestatiebox wordt tot en met schooljaar 2015-2016 als apart bekostigingselement beschikbaar gesteld. Hierna is het opgenomen in de personele lumpsum. Surplus heeft  voor het kalenderjaar 2015
€ 394.000 (2014: € 483.000,-) ontvangen. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe Surplus de Prestatiebox besteedt om haar beleid te kunnen (blijven) uitvoeren. Deze toelichting dient tevens als verantwoording.

De geformuleerde ambities uit het bestuursakkoord:

  1. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde.
  2. Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd zich te registreren.
  3. Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid.
  4. Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren.
  5. Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan geactualiseerde bekwaamheidseisen.

De middelen zijn voor diverse activiteiten ingezet die hieronder worden toegelicht. De Prestatiebox stelt Surplus in staat om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bij de inzet  van de gelden staat de kwaliteitsverbetering van het onderwijs centraal. De gelden zijn deels ingezet ten gunste van het gezamenlijk beleid en deels ten gunste van de scholen.

Gezamenlijk beleid:
Vanuit het gezamenlijk beleid is de koppeling gemaakt met het strategisch speerpuntenbeleid. Er is gekozen om de realisatie van speerpunt 2 ‘Kindgericht onderwijs en ICT’ te versnellen. De Prestatiebox is hierbij aangewend om de leerkrachten door middel van scholing te professionaliseren op het gebied van ICT. Hiertoe zijn we in 2013 gestart met de opleiding ‘Eigenaarschap van leren’. Dit is doorgegaan in de Projecten ‘Alle Kansen op school’ en ‘Juf in de Wolken’. We hebben de ‘ITEM-conferentie’ in Londen bezocht en ICT-leerpleinen gemaakt. Daarnaast is het budget ingezet ten behoeve van (team)coaching voor directeuren, het begeleiden van jonge leerkrachten en PABO-studenten. Het  Expertisecentrum Handelingsgerichte Diagnostiek is gestopt omdat dit niet de voordelen bood die we voorzagen. We hebben wederom ingezet op de gesprekkencyclus en ons verzuimbeleid verder geïmplementeerd.

Schoolbeleid
Op school zijn de beschikbare budgetten aangewend voor zowel personele als materiële inzet. Er zijn veel kleinere projecten geweest in het kader van opbrengstgericht werken, cultuur en professionaliseren. Veel projecten/diensten zijn afgenomen van de Onderwijs Begeleidingsdienst en van Triade. Hieronder wordt per categorie budget een overzicht gegeven van de projecten die zijn uitgevoerd. Naast de projecten is ook geld ingezet voor interne uren, zoals voor coördinatoren voor rekenen en lezen.

  • In het kader van cultuureducatie zijn diverse projecten gestart, musea bezocht, theatervoorstellingen gehouden en congressen bijgewoond.
  • In het kader van opbrengstgericht werken is voor de bevordering van taal, lezen en rekenen geïnvesteerd in materiaal en personeel. De meeste diensten zijn afgenomen van de Onderwijs Begeleidingsdienst. Hierbij is geïnvesteerd in scholing, leerlingvolgsystemen, toetsanalyses en  studiebijeenkomsten opbrengstgericht werken.
  • Het budget voor professionalisering is besteed aan de ontwikkeling en begeleiding van leerkrachten en schoolleiders. Voorbeelden van projecten waarmee is gestart zijn Snappet, 5D coaching, Management Drives, Kaliber Kompas, Veilig leren lezen, concretiseren van schriftelijke en mondelinge vaardigheden, transactionele analyse en meervoudige intelligentie. Daarnaast hebben we ingezet op de registratie van onze schoolleiders in het schoolleidersregister.

Hiermee zijn de beschikbare middelen overeenkomstig het doel besteed.